illustrated by Okamoto Kiichi
Excursion
"Kodomo no kuni" 1928.6
 
[89/94]

about this author