• Top
  •  > Bibliography (Read more about Japanese children’s literature)

Bibliography (Read more about Japanese children’s literature)

Children’s literature

Bibliography Call number
Fukuda, Kiyoto and others ed. Jido bungaku gairon [Outline of children’s literature]. Maki Shoten, 1963 909-H766z
Torigoe, Shin. Nihon jido bungaku annai [Guide to Japanese children’s literature]. Rironsha, 1963 (Jido bungaku semina [Children’s literature seminar]) 909-To547n
Japan Society for Children’s Literature, ed. Akai tori kenkyu [Study on Red bird]. Komine Shoten, 1965 913.8-N691a
Kan, Tadamichi. Nihon no jido bungaku: Zoho kaiteiban [Children’s literature in Japan: enlarged and revised edition]. Otsuki Shoten, 1966 910.26-Ka341n-(s)
Ueno, Ryo. Sengo jido bungakuron [Discourse on post-war children’s literature]. Rironsha, 1967 909-U387s
Namekawa, Michio and others ed. Sakuhin ni yoru Nihon jido bungakushi [History of Japanese children’s literature by work]. 3 vols. Maki Shoten, 1968 913.8-N611n
Furuta, Taruhi. Jido bungaku no hata [Flags of children’s literature]. Rironsha, 1970 (Jido bungaku hyoron shirizu [Children’s literature review series]) KG413-2
Torigoe, Shin. Nihon jido bungakushi kenkyu [Historical studies on Japanese children’s literature]. 2 vols. Futoh-sha, 1971-76 KG411-8
Namekawa, Michio and others. Kindai nihon no jido bunka [Modern Japanese children’s culture]. Shinhyoron, 1972 KG411-13
Tsuzukihashi, Tatsuo. Jido bungaku no tanjo: Meiji no yoshonen zasshi wo chushin ni [Birth of children’s literature: Focusing on children’s magazines during the Meiji era]. Ohfusha, 1972 KG411-17
Uchiyama, Kensho ed. Nihon koen dowashi [History of Japanese children’s literature’s storytelling]. Bunka Shobo Hakubunsha, 1972 KG411-12
Ozaki, Hotsuki and others. Kodomo no hon no hyakunenshi [100 years’ history of children’s books]. Meijitosho Shuppan, 1973 KG411-23
Inokuma, Yoko and others ed. Koza Nihon jido bungaku [Lectures on Japanese children’s literature]. 10 vols. Meiji Shoin, 1973-74 KG411-22
Jingu, Teruo. Gendai nihon no jido bungaku [Contemporary Japanese children’s literature] Hyoronsha, 1974 (Katei bunko [Family home library]) Y82-1068
Kuwabara, Saburo.“Akai tori” no jidai: Taisho no jido bungaku [Times of “Red bird”: Children’s literature of the Taisho era]. Keio tsushin, 1975 KG411-35
Japan Society for Children’s Literature ed. Nihon jido bungaku gairon [Outline of Japanese children’s literature]. Tokyo Shoseki, 1976 KG411-37
Nihon Bungaku Kenkyu Shiryo Kanko Kai ed. Jido bungaku [Children’s literature]. Yuseido shuppan, 1977 (Nihon bungaku kenkyu shiryo sosho [Japanese literature studies data series]) KG411-48
Katsuo, Kin’ya. Reimeiki no rekishi jido bungaku: “Rekishi dokuhon” kara “nihon otogibanashi” made [Historical children’s literature of the dawn period: From “A reader of history” to “Japanese fairy tales”]. Alice-kan, 1977 KG314-38
Japanese Association of Writers for Children (JAWC) ed. Jido bungaku no sengoshi: Hyoron/Nenpyo/“Nihon jido bungaku” somokuji [Postwar history of children’s literature: Essay/chronology/total contents of “Japanese children’s literature”]. Tokyo Shoseki, 1978 KG411-53
Futagami, Hirokazu. Shonen shosetsu no keifu [History of boys’ novels]. Gen'eijo, 1978 (Geneijo hyoron kenkyu sosho [Geneijo critical study series] 4) KG411-49
Kuwabara, Saburo. Yukichi Sazanami Mimei: Meiji no jido bungaku [Yukichi, Sazanami and Mimei: Children’s literature of the Meiji era]. Keio tsushin, 1979 KG411-56
Oofuji, Mikio. Nihon jido bungakushi ron [Essay on the history of Japanese children’s literature]. Kurosio Publishers, 1981 (Osaka Kyoiku Daigaku kokugo kyoiku gakkai sosho [Osaka Kyoiku University Japanese Teaching Society series] 4) KG411-77
Torigoe, Shin ed. Kansho Nihon gendai bungaku, dai 35 kan, Jido bungaku [Viewpoint of contemporary Japanese literature, vol.35, Children’s literature]. Kadokawa Shoten, 1982 KG311-254
Seta, Teiji. Ochibo hiroi: Nihon no kodomo no bunka wo meguru hitobito [Precious harvest: People associated with Japanese children’s culture]. Fukuinkan Shoten, 1982 KG411-71
Fukuda, Kiyoto and others ed. Nihon jido bungeishi [History of Japanese children’s literature]. Sanseido, 1983 KG411-88
Seki, Hideo. Taikenteki jido bungakushi [Experiential history of children’s literature]. 2 vols. Rironsha, 1984 KG411-85
Nihon no kodomo no bungaku ten: Zuroku [Japanese children’s literature exhibitions: Catalog]. Kanagawa bungakushinkokai, 1985 KG411-H21
Sato, Michimasa. Nihon jido bungaku no seiritsu/josetsu [Establishment and introduction of Japanese children’s literature]. Daiwa Shobo, 1985 KG411-E14
Ozaki, Hotsuki. Yume wo tsumugu: Taishu jido bunka no paionia [Spinning dreams: Pioneers of the popular children’s culture]. Mitsumura Tosho Publishing, 1986 KG411-96
Kuwabara, Saburo. Shonen kurabu no koro: Showa zenki no jido bungaku [Days of Boys club: Children’s literature during the early period of Showa era]. Keio tsushin, 1987 KG411-102
Kami, Shoichiro and others ed. Jido bungaku kenkyu no kiseki [Tracks of children’s literature studies]. Kyuzansha, 1988 (Fukkoku sosho nihon no jido bungaku riron; bekkan [Reprint series of the Japanese children’s literature’s theory; supplementary volume]) KG413-5 (22)
Namekawa, Michio. Nihon jido bungaku no kiseki [Tracks of Japanese children’s literature]. Rironsha, 1988 KG411-E7
Jingu, Teruo. Gendai jido bungaku sakka taidan [Dialogues between the contemporary children’s literature authors]. 10 vols. Kaisei-sha, 1988-1922 KG411-E5
Tsuzukihashi, Tatsuo. Nihon jido bungaku no kindai [Japanese children’s literature in modern times]. Dainippon tosho, 1990 (Sosho: jido bungaku eno shotai [Series: Invitation for children’s literature]) KG411-E17
Torigoe, Shin. Kindai Nihon jido bungakushi kenkyu [Historical study on Modern Japanese children’s literature]. Ohfu, 1994 KG411-E41
Okino, Iwasaburo. Meiji kirisutokyo jido bungakushi [History of Christian children’s literature in the Meiji era] Kyuzansha, 1995 (Nihon jido bunkashi sosho [History of Japanese children’s culture series] 2) KG411-G1
Hasegawa, Ushio. Nihon no senso jido bungaku: Senzen/senchu/sengo [Japanese children’s literature during wartime: Prewar/wartime/postwar]. Kyuzansha, 1995 (Nihon jido bungakushi sosho [Japanese children’s literature hystorical series]; 1) KG411-G2
Japan Society for Children’s Literature ed. Nihon no kirisutokyo jido bungaku [Japanese Christian children’s literature]. Kokudosha, 1995 KG411-E44
Kimura, Shoshu. Meiji shonen bungakushi [History of boy’s literature during Meiji era]. 4 vols. Ozorasha, 1995 KG411-E53
Japan Society for Children’s Literature ed. Kenkyu: Nihon no jido bungaku [Studies: Japanese children’s literature]. 5 vols. Tokyo Shoseki, 1995-2003 Vol. 1: KG411-H11
Vol. 2-4: KG411-E51
Vol. 5: KG411-H10
Saito, Sajiro. Saito Sajiro jido bungakushi [History of children’s literature by Saito Sajiro]. edited by Yoshihiko Miyazaki, Kin-no-Hoshi Sha, 1996 KG411-G5
Japanese Association of Writers for Children (JAWC) ed. Sengo jido bungaku no go junen [50 years of post-war children’s literature]. Bunkeido, 1996 KG411-G7
Kuwabara, Saburo. Fukuzawa Yukichi to Momotaro: Meiji no jido bunka [Yukichi Fukuzawa and the Peach boy: Children’s culture during Meiji era]. Keio tsushin, 1996 KG411-G9
Miyakawa, Takeo. Gendai jido bungaku no kataru mono [What contemporary children’s literature tells us]. NHK Publishing, 1996 (NHK books; 777) KG411-G16
Tsuzukihashi, Tatsuo. Taisho jido bungaku no sekai [The world of children’s literature during Taisho era]. 2 vols. Ohfu, 1996-99 KG411-G8
Miyakawa, Takeo ed. Jido bungaku: Atarashii choryu [Children’s literature: New trends]. Soubunsha, 1997 KH6-G146
Nogami, Akira. Nihon jido bungaku no gendai e [Toward the contemporary Japanese children’s literature]. Parolsha, 1998 KG411-G33
Hasegawa, Ushio. Jido senso yomimono no kindai [Modern times of children’s books about war]. Kyuzansha, 1999 (Nihon jido bunkashi sosho [Japanese children’s culture historical series]; 21) KG411-G31
Katsuo, Kin’ya. Denki jido bungaku no ayumi: 1891 kara 1945 nen [The process of biographical children’s literature: From 1891 to 1945]. Minerva Shobo, 1999 (Minerva 21 seiki raiburari [Minerva 21st century library] 55) KG411-G38
Torigoe, Shin. ed. Hajimete manabu Nihon jido bungakushi [Introduction to the history of Japanese children’s literature]. Minerva Shobo, 2001 (Shirizu/Nihon no Bungakushi [Japanese literature historical series] 1) KG411-G49
Miyazaki, Yoshihiko and others. Nihon jido bungakushi no shoso: Shiron/kaidaiko [Aspects of the history of Japanese children’s literature: Interpretation/draft of an annotated bibliography]. Historical research project in 2003 on Japanese children’s literature by Research Center for Children’s Literature and Culture, Shirayuri University (Shirayuri jido bunka kenkyu senta sosho [Monograph series, Research Center for Children’s Literature and Culture, Shirayuri University]) KG411-H12
Japan Society for Children’s Literature ed. Jido bungaku kenkyu no gendaishi: Nihon jido bungaku gakkai no shijunen [Contemporary history of children’s literature studies: Forty years’ of Japan society for children’s literature]. Komine Shoten, 2004 KE114-H1
Torigoe, Shin. ed. Tanoshiku yomeru nihon jido bungaku [Fun-to-read Japanese children’s literature]. Minerva Shobo, 2004 Prewar edition:KG411-H31
Postwar edition: KG411-H32
Japanese Association of Writers for Children (JAWC) ed. Gendai jido bungakuronshu [Essays on contemporary children’s literature]. 5 vols. Nihon Tosho Center, 2007 Vol. 1: KG411-H64
Vol. 2: KG411-H65
Vol. 3: KG411-H66
Vol. 4: KG411-H67
Vol. 5: KG411-H68
Kan, Satoko ed. “Shojo shosetsu” wandarando: Meiji kara Heisei made [Wonderland for girls’ novels: From Meiji era to Heisei era]. Meiji Shoin, 2008 KE177-J7
Ichiyanagi, Hirotaka and others ed. Raito noberu kenkyu josetsu [Preface of light novel studies]. Seikyusha, 2009 KG381-J62
Nogami, Akira. Ekkyosuru jido bungaku: Seikimatsu kara zero nendai e [Children’s literatures crossing the border: From the end of the century toward zero generation]. Nagasaki shuppan, 2009 KG411-J23
Sato, Motoko and others ed. Shonen shojo no meisaku annai [Guide of masterpieces for boys and girls]. 2 vols. Jiyu Kokumin Sha, 2010 (Meikai annai series chi no keifu [Easy-to-follow guide series: Trace of the history of wisdom]) Volume Japanese literature realism: KG411-J17
Volume Japanese literature fantasy: KG411-J18
Miyazaki, Yoshihiko. Sengo jido bungakushi no mikaiketsuten [Unsolved issues on postwar history of children’s literature]. Terrainc, 2010 (Terainku no hyoron [Reviews of Terrainc]) KG411-J30
Yamanaka, Hisashi. Senji jido bungakuron: Ogawa Mimei, Hamada Hirosuke, Tsubota Joji ni sotte [Essay on children’s literature during wartime: Along Mimei Ogawa, Hirosuke Hamada and Joji Tsubota]. Otsuki Shoten, 2010 KG411-J31
Mukogawa, Mikio. Nihon kindai jido bungakushi kenkyu [Historical studies on Japanese modern children’s literature]. 3 vols. Mukogawa research laboratory, Hyogo University of Teacher Education, 1999-2001 (Jido bungaku kenkyu nenpo [Annual report on children’s literature studies]) KG411-G47

Children’s Literature (Dictionary)

Bibliography Call number
Japan Association for the Study of Child Literature (JASCL) ed. Kodomo no hon to dokusha no jiten [Dictionary of children’s books and readers]. Iwanami Shoten, 1983 UG2-1
Senuma, Shigeki and others ed. Nihon jido bungaku meicho jiten [Dictionary of classic Japanese children’s literature]. Holp Shuppan, 1983 KG411-80
Japan Society for Children’s Literature ed. Jido bungaku jiten [Dictionary of children’s literature]. Tokyo Shoseki, 1988 KE112-E1
Japanese Association of Writers for Children (JAWC) ed. Gendai Nihon jido bungaku sakka jiten [Dictionary of contemporary children’s authors]. Education Publishing Center, 1991 KG2-E29
International Institute for Children’s Literature, Osaka ed. Nihon jido bungaku daijiten [Dictionary of Japanese children’s literature]. 3 vols. Dainippon Tosho, 1993 KG2-E42
Kodomo No Hon/Hon’yaku No Ayumi Kenkyukai ed. Zusetsu kodomo no hon/Hon’yaku no ayumi jiten [Illustrated dictionary of the history of children’s books and translated children’s books]. Kashiwa Shobo, 2002 KE112-G22
Kurosawa, Hiroshi and others ed. Shin Kodomo no hon to dokusho no jiten [New Dictionary of children’s books and readings]. Poplar Publishing, 2004 Y5-N04-H120

Children’s Literature (Anthology)

Bibliography Call number
Kan, Tadamichi and others ed. Nihon jido bungaku taikei [Systematic study of Japanese children’s literature]. 6 vols. San-ichi Publishing, 1955 918. 6-N691
Nihon jido bungaku taikei [Systematic study of Japanese children’s literature]. 30 vols. Holp Shuppan, 1977-1978 Y7-6287
Shonen shosetsu taikei [Systematic study of boys’ novels]. 33 vols. San-ichi Publishing, 1986-1997 KH6-358
Kuwabara, Saburo and others ed. Nihon jido bungaku meisakushu [Great collection of Japanese children’s literature]. 2 vols. Iwanami Shoten, 1994 (Iwanami bunko [Iwanami library]) KH6-E315
Kodansha Bungei bunko ed. Nihon no dowa meisakusen [Great collection of Japanese children’s stories]. 4 vols. Kodansha, 2005-2007 (Kodansha bungei bunko [Kodansha library]) Volume Meiji era/Taisho era: KH6-H461
Volume Showa era: KH6-J873
Volume Postwar Japan: KH6-H766
Volume contemporary Japan: KH6-J8

Children’s literature (Magazine)

Bibliography Call number
Japanese Association of Writers for Children (JAWC) ed. Nihon jido bungaku [Japanese children’s literature]. 1955- Z13-450

Children’s literature (Internet information)

Bibliography URL
International Institute for Children’s Literature, Osaka, Nihon no kodomo no hon hyakusen [One hundred Japanese books for children]. http://www.iiclo.or.jp/100books.htm

Picture Books

Bibliography Call number
Kami, Shoichiro. Kikigaki/Nihon jido shuppan bijutsushi [Oral records/Artistic history of Japanese children’s publishing]. Taihei shuppansha, 1974 KC511-4
Kami, Shoichiro. Jido shuppan bijutsu no sanpomichi [Promenade of children’s publishing art]. Rironsha, 1980 KC511-45
Nihon no Doga [Japanese illustrations for children]. 13 vols. Daiichi Hoki, 1980-1981 KC511-52
Designed and created by Japanese Board on Books for Young People (JBBY) Executive committee of the exhibition ‘Children's books of the 1920s.’Kodomo no hon/Senkyuhaku nijunendai ten zuroku [Catalog of the exhibition ‘Children’s books of the 1920s’]. 1991 UG71-E37
Kami, Shoichiro. Nihon no dogakatachi [Japanese authors of illustration for children]. Kumon Publishing, 1994 (Kumon sensho [Kumon collection]) KC482-E455
Miyake, Okiko. ed. Nihon ni okeru kodomo ehon seiritsushi: “Kodomo no tomo” ga hatashita yakuwari [History of establishment of children’s picture books in Japan: the role of “Children’s companion”]. Minerva Shobo,1997 UG71-G18
The Miyagi Museum of Art and Hyogo Prefectural Museum of Art ed. ’Ehon genga no sekai’ ten zuroku: “Kodomo no tomo” no kaiga hyogen: 1956-1997 [Catalog of the exhibition ‘The world of picture book’s original artwork’: Pictorial expressions of “Children’s companion”: 1956-1997]. National committee of ‘The world of picture book’s original artwork,’ 1998 KC511-G64
Commented and edited by Motoo Ito, Nihon no ehon 100nen ten [Exhibition ‘100 years of Japanese picture books’]. Bukku gurobusha, c2000 KC511-H36
Torigoe, Shin ed. Hajimete manabu Nihon no ehonshi [History of Japanese picture books for beginners]. 3 vols. Minerva Shobo, 2001-2002 (Shirizu/Nihon no Bungakushi [Japanese literature hystorical series] 2-4) KC511-G98
Ehon no sakkatachi [Picture books’ authors]. 4 vols. Heibonsha, 2002-2006 (Bessatsu Taiyo [Separate volume of “The sun”]) 1: KC511-H1
2: KC511-H65
3: KC511-H69
4: KC511-H78
Torigoe, Shin. Chiisana ehon bijutsukan: Karaban [Little museum of picture books: color edition]. Minerva Shobo, 2005 KC511-H64
Ono, Kaoru and others ed. Nihon no ehon: Ehon ga hyogenshitekita mono [Japanese picture books: What picture books have expressed]. Japanese-German Center Berlin, 2005 KC511-H94
Ojiisan ga kabu wo uemashita: Gekkan ehon “Kodomo no tomo” 50 nen no ayumi [Old man planted a turnip: 50 year history of the monthly picture magazine “Children’s companion”]. Fukuinkan Shoten, 2005 KC511-H72
Gekkan hoiku ehon kuronikuru: Ehon ni miru kodomo no haikei [Chronicle of monthly nursery picture books: the story behind children seen in picture books]. Japan Children's Book Artists Society (JCBAS), 2005 KC511-H58
Kawato, Michiaki and others. Zusetsu ehon/Sashie daijiten, daiikkan, zusetsu nihon no jidosho yonhyaku nen [Illustrated picture book/Illustration dictionary, vol.1, Illustration of 400 years of Japanese children’s books]. Ozorasha, 2008 UG2-J1
Abe, Noriko. “Kodomo ga yokunaru Kodansha no ehon” no kenkyu: Kaisetsu to saimoku detabesu [Study on “Kodansha’s picture books which makes better children”: Commentary and detailed database]. Kazamashobo, 2011 YU7-J2936
Nakagawa, Motoko and others ed. Ehon no jiten [Dictionary of picture books]. Asakura Publishing, 2011 KC2-J20

Doyo: Children’s Songs

Bibliography Call number
Fujita, Tamao. Nihon doyoshi [History of Japanese children’s songs]. Akane Shobo, 1971 KG411-9
Kami, Shoichiro ed. Nihon doyo no ayumi [History of Japanese children’s songs]. Ozorasha, 1977 KG411-G22
Fujita, Tamao. Kaidai sengo Nihon doyo nenpyo [Bibliographical chronology of postwar Japanese children’s songs]. Tokyo Shoseki, 1977 KG2-33
Kindaichi, Haruhiko and others ed. Nihon no shoka [Japanese songs authorized by the Ministry of Education]. 3 vols. Kodansha, 1977-1982 (Kodansha bunko [Kodansha library]) KD319-41
Yoda, Jun’ichi. Nihon doyoshu [Collection of Japanese children’s songs]. Iwanami Shoten, 1983 (Iwanami kurashikkusu [Iwanami classics] 26) KH14-38
Hatanaka, Keiichi. Doyoron no keifu [Trace of the history of children’s songs]. TOKYO SHOSEKI, 1990 KG411-E19
Koichi, Sato. Nihon no shonenshi/shojoshi [Japanese boys’ poems/Girls’ poems]. 2 vols. Ozorasha, 1994 KG411-E45
Yayoshi, Kan’ichi and others ed. Shonenshi no ayumi [History of boys’ poems]. 2 vols. Education Publication Center, 1994-1996 (Ibun sensho [Ibun collection] 44) KG411-E40
Takizawa, Noriko. Kindai no doyo sakka kenkyu [Study of modern children’s songs’ authors]. Kanrin Shobo, 2000 KG411-G40
Kikunaga, Yuzuru and others ed. Shonenshi/Doyo no genzai [Today’s children’s poems/Children’s songs]. Terrainc, 2003 (Terainku no hyoron [Reviews of Terrainc]) KG411-H27
Kami, Shoichiro ed. Nihon doyo jiten [Dictionary of Japanese children’s songs] Tokyodo Shuppan, 2005 KG2-J1
Hatanaka, Keiichi. Nihon no doyo: Tanjo kara kujunen no ayumi [Japanese children’s songs: 90 years from the beginning]. Heibonsha, 2007 KG411-H69